Đồng phục, áo đồng phục, áo bác sĩ, áo đồng phục chuyên ngành

Quyền khánh nghị thủ tục giám độc thẩm

Quyết định kháng nghị của nguời có quyền kháng nghị tại Điều 72 “Người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm”.
1.Những người sau đây có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm:
a/ Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhàn dân Tối cao có quyền kháng nghị bản án, quyết định của các Tòa án các cấp.
b/ Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao có quyền kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án cấp dưới.
c/ Chánh án Tòa án cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp tỉnh có quyền kháng nghị bản án, quyết định của các Tòa án cấp dưới.
2. Nguời đã kháng nghị bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật có quyền tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định đó.
Điều 75 Thời hạn xét xử giám đốc thẩm.
Phiên tòa giám đốc thẩm phải
đuọc tiến hành trong thòi hạn sáu iháng, kể từ ngày nhận được kháng nghị.