Đồng phục, áo đồng phục, áo bác sĩ, áo đồng phục chuyên ngành

Luật dân sự quy định về quyền khai sinh mẹ nào cũng nên đọc

Điều 55 Bộ Luật Dân sự quy định: “Mọi người khi sinh ra đều có quyền được khai sinh không phân biệt sinh trong giá thú hoặc ngoài giá thú. Họ của trẻ sơ I sinh là họ của người cha hoặc họ iuủa nguời mẹ Iheo tập quán hoặc Ihco thỏa thuận của cha, mẹ. Trong iruờng hợp không xác định được người cha, thì họ của trẻ sơ sinh là ltọ của người mẹ Cha, mẹ hoặc người thân thích phải khai sinh cho irc sơ sinh theo quy định cua pháp luật về hộ tịch.
Nghị định của Chính phủ số 83/ 1.998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 về liímg ký hộ tịch đã quy định việc iịdííng ký khai sinh là sự kiện cơ bản ilr xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh cho đến khi chết.
Công ước Licn Hiệp Quốc vẻ Quyền Trẻ em đã được Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 20/11/1989, có hiệu lực từ ngày 2/9/1990, tại Điều 7 đã quy định: Trẻ cm phải được đăng ký ngay lập tiịc sau khi ra đời và có quyền ngay từ khi ra đời, có họ tên, có quốc tịch, và trong chừng mực có thể, quyền biết cha, mẹ mình và được cha, mẹ mình chăm sóc