Đồng phục, áo đồng phục, áo bác sĩ, áo đồng phục chuyên ngành

Giải đáp thắc mắc pháp luật dân sự

HÓI: Gia đinh tôi là nguyên dơn trong vụ kiện “tranh chấp nhà”, vụ kiện đã được Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại tliành phố M xét xứ phúc thẩm ị chung thấm) vào tháng 4/2000. Thi hành bản án nói trên nhận được công văn hoãn thi hành án của Viện Kiểm sát Nhân dân. Tôi Iifỉhe nói phía bị đon khiếu nại xin (ct xử theo thủ tục đặc biệt. Xin ị ho biết xét xứ theo thủ tục đặc biệt là gì, pháp luật quy định trên I (lu cứ nào và thòi hạn xét xứ bao lâu?
ĐÁP: Qua thư của õng, phía bị KHI khiếu nại xin xél xử theo thủ ■Ục đặc biệt. Theo Pháp lệnh thủ tục l’iai quyết các vụ án dân sự là thủ R|( giám đốc thẩm. Và để xét xử (hú tục giám đốc thẩm trên cơ sở có tới sản xuất, lợi ích và sức khỏe con người, làm ảnh hưởng tới cảnh quan mõi Irường;
4.Khuyến mại tại trường học bệnh viện, trụ sở của cơ quan, tổ chức và đơn vị vũ trang nhân dân;
5.Khuyến mại các mặl hàng rirợu, bia, thuốc lá với các đối tượng trẻ cm dưới 16 tuổi;
6.Hứa hẹn lặng phám, giải thưởng nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng.