Đồng phục, áo đồng phục, áo bác sĩ, áo đồng phục chuyên ngành

Cơ quan nào bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng?

Hội bảo vệ quyền lọi NTD TP.HCM được thành lập ngày 10/12/1990, với quyết định công nhận và cho phép hoạt động sô 244/QĐUB của Uy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ngày 3 tháng 8 năm 1991, đến nay đã trải 3 nhiệm kỳ, với tôn chỉ và chức năng nhiệm vụ như sau:
Hội bảo vệ quyền lọi NTD TP.HCM là một tổ’ chức quần chúng tự nguyện, không vụ lợi, hoạt động nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi chính đáng của NTD, góp phần cùng vói nhà nước, xóa bỏ những lừa dối, bất công trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nhằm thúc đẩy các hoạt động sản xuất, nâng cao chất luọng, năng suất và hiệu quả kinh tê – xã hội, để không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống ngiròi dân.
Hội bảo vệ quyền lọi NTD TP.HCM có nhiệm vụ thông tin bằng phuong tiện riêng của mình cũng như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng khác, các vân đề có liên quan đến quyền lợi của NTD. Làm cho mọi NTD cũng như mọi nguời dân thấu rõ đuợc 8 quyền cơ bản của NTD.