Đồng phục, áo đồng phục, áo bác sĩ, áo đồng phục chuyên ngành

Các trường hợp khai sinh con ngoài giá thú

Việc đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú được phân hai trường hạp như sau:
1. Trường hợp cha, mẹ nhận con ngoài giá thú.
2. Trường họp chưa được cha, mẹ nhận con ngoài giá thú.
Việc cha, mẹ nhận con ngoài giá thú do Uy ban Nhân dân xa, phường, thị trấn nơi thường trú của con công nhận và ghi vào sổ khai sinh theo quy định của Điều 30 Luật Hôn nhân và Gia đình 1986.
Trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, phần khai về cha, mẹ khi chưa xác định được thì trong giấy khai sinh và trong sổ đăng ký khai sinh đổ trống.
Các tranh chấp về nhận con, nhận cha, mẹ do tòa án nhân dãn nơi thuờng trú của người con xét xử.