Đồng phục, áo đồng phục, áo bác sĩ, áo đồng phục chuyên ngành

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Khi một người dân mua sản phẩm (hàng hóa) thuê một dịch vụ thì người, được coi là Người Tiêu Dùng (NTD). Các hàng hóa hoặc dịch vụ, có thể có chất lượng, phù họp giá cả, đáp ứng yêu cá 11 của NTD… Nhưng cũng có thể có nhữnị! hàng hóa, dịch vụ kém chất lượng, quảng cáo dối trá hoặc giả mạo, khônị; phù họp vói giá cả và có hại cho NTD. Từ đó đã hình thành các tổ chức quần chúng tựnguyện, không vụlọi, hoạt động nhằm mục đích bảo vệ quyền lọi chính đáng của NTD, góp phần cùng vói nhà nước, xóa bỏ những lừa dối, bất công trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nhằm thúc đẩy các hoạt động sản xuất, nâng cao chất luọng, năng suất và hiệu quả kinh tê – xã hội, đê không ngừng nâng cao chất luọng cuộc sống nguoi dân.
Tổ chúc quốc tê Ngubi Tiêu Dùng – CI (Consumers International) đuọc thanh lập năm 1960, sau 50 năm, đã có 267 hội thành viên thuộc
nuóc và vùng lãnh thổ, kể cả nước ta. CI dã đề ra “Bản huóng dẫn bảo vệ quyền lại NTD” mà Liên hiệp quốc đã ban hành năm 1985, làm kim chỉ nam cho các nưóc thành viên áp dụng mà căn bản là 8 quyền củaNTD: