Đồng phục, áo đồng phục, áo bác sĩ, áo đồng phục chuyên ngành

8 quyền cơ bản của người tiêu dùng

- Quyền được thỏa mãn những nhu cầu cơbản – Có đưọc những hàng hóa cơ bản và dịch vụ thiết yếu, thực phẩm thích họp, quần áo, noi ở, sựchăm sóc sức khỏe, đuọc học hành và cảithiện điều kiện vệ sinh.
Quyền được bảo vệ an toàn – Đuọc bảo vệ chống lại những sản phẩm, quá trình sản xuất hay dịch vụ có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe hay tính mạng.
-Quyền dược thông tin- luôn cung cấp những thông tin hằng chứng cần thiết về hàng hoa để lụa chọn hàng hóa hay dịch một cách có hiểu biết và đuợc vệ chống lại các quảng cáo và Khi nhãn sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn.
– Quyền đưọc lựa chọn – Có khả năng lựa chọn từ những loạt sản phẩm hay dịch vụ được mơi chào vói giá cả cạnh tranh,
với sự đảm bảo mức chất luợng thỏa mãn.
– Quyền được lắng nghe – Quyền lọi của NTD được thể hiện trong mọi việc hoạch định và thụt hiện nhũng chính sách của chính phủ, và trong việc
phát triển các sản phẩm và dịch vụ.
– Quyền dược bồi thường – Có quyền khiếu nại và được giải thích rõ ràng đôi vói những khiếu nại chính đáng, kể cả việc bồi thuòng trong nhũng trường họp hàng hóa quảng cáo hoặc
– Quyền được hướng dẫn tiêu – NTD có quyền được đào tạo, huớng dẫn để đạt đuọc sự hiểu biết và những kỹ năng cần thiết để tự chọn đuọc những hàng hóa hay dịch vụ, khi biết được những quyền lọi và trách nhiệm cơ bản của ngtrừi tiêu dùng và biết phải vận dụng chúng như thê nào.
– Quyền đưọc có môi trường – Mọi NTD đều đuọc Hống và làm việc trong một môi truòng
trong lành và không bị đe dọa tới hạnh phúc của các thê hệ hiện tại và mai sau.